Različni angeli v Svetem pismu

Če podrobno prebiramo Sveto pismo, lahko v njem zasledimo različna poimenovanja duhovnih bitij oz. angelov. Tako nam prerok Izaija govori o serafih, nekatera mesta Stare zaveze govorijo o kerubih, sv. Pavel govori o gospostvih, močeh, oblasteh, …

Vse to so opazili tudi razni teologi in veliki misleci že v prvih stoletjih in tako tudi izpisali vse te različne vrste angelov. Pri tem so jih tudi razporedili v neko hierarhijo, kot so to razbrali iz Svetega pisma. Tako je nastalo nekaj različnih angelskih hierarhij.

Hierarhija po Dioniziju

A od vseh angelskih hierarhij, se je najbolj prijela hierarhija od filozofa in teologa Dionizija Areopagita, ki je kasneje tudi postala splošno sprejeta. Dionizij je angele razvrstil na tri razporeditve, od katerih ima vsaka po tri zbore. Skupaj je tako Dionizij podal devet zborov angelov (za več informacij o posameznem zboru angelov kliknite na njihovo ime):

  1. Serafi
  2. Kerubi
  3. Prestoli
  4. Gospostva
  5. Moči
  6. Oblasti
  7. Vladarstva
  8. Nadangeli
  9. Angeli

Kaj pa pomeni izraz “hierarhija”?

Izraz hierarhija v tistih časih ni imel takega pomena, kot ga ima danes. Takrat je ta izpeljanka iz pridevnika hieros (= sveti) pomenila “oblast svetega”. Hierarhija pri Dioniziju tako označuje bližino svetosti oz. bližino Bogu.

Torej višje kot so angeli, bližje so Bogu in Njegovi svetosti. Nižje kot so angeli, bližje so ljudem. Zato Dionizij tudi poudarja, da lahko samo najnižji redovi angelov komunicirajo z ljudmi (samo zadnja 2 redova: nadangeli in angeli). Vsi ostali redovi so enostavno “previsoko“, da bi jih človek sploh bil zmožen dojeti.

Kako poteka komunikacija med redovi?

Po Dioniziju sama komunikacija med posameznimi redovi angelov poteka po istem vrstnem redu kot so postavljena v hierarhiji. Bitja, ki so najvišje v hierarhiji, prejemajo božanski žarek neposredno od Boga. To potem posredujejo bitjem, ki so pod njimi, ti posredujejo bitjem pod njimi in tako dalje, dokler ne pride informacija do najnižjega redu, do angelov.